תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר אתר www.homeIL.co.il (להלן: “האתר“), מופעל על ידי חברת ש.א.ש נדלנטק פתרונות טכנולוגיים בע”מ (להלן: “החברה“). להלן תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות:

 1. כללי
  • תנאי השימוש שלהלן חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, המונח “האתר” מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח “האתר” יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות דומים.
  • הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש והתחייבות לפעול בהתאם להם. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת והם יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם.
  • אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
  • הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש/ת” או “המשתמשים“).
  • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו”ב) (להלן: “מחשב“). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • בתנאי השימוש המונחים “מידע” או “תוכן” או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon).
  • כל התייחסות לחלק מן האתר מתייחסת לכל חלק מסוים מתוכן האתר, לרבות כל עמוד באתר או חלק מעמוד, או לכל אובייקט, תכונה, אפשרות, אפליקציה או חלק אחר של האתר, כפי שיהיה מעת לעת.
  • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
  • מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
 1. התכנים והמידע המוצגים באתר
  • שירותי האתר והנתונים המובאים בו (להלן: “שירותי האתר“) מוצעים למשתמשים “AS IS” ללא אחריות, והחברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.
  • החברה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן שבתכנים מסוימים נפלו שגיאות ו/או הם אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
  • החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
  • האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה על המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאי מקרקעין, עורכי דין וכדומה).
  • יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע”י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
  • החברה מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישה או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
  • קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, יזמים, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
  • ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה או תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  • בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
 2. חובות המשתמש
  • המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.
  • המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.
  • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מהחברה.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.
  • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר.
  • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי החברה עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
  • ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר או בכל חלק שלו, הוא מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.
 3. קניין רוחני
  • האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, הנתונים הנמצאים בו, המלל, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין.
  • המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
  • על המשתמש חל איסור לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, להעביר, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן את המידע, או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
  • אינך רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו.
  • אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
 1. קישורים לאתרים אחרים (Links)
  • באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה (להלן: “קישורים”). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לחברה שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 2. פרסום תכנים באתר על ידי משתמשים
  • באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר.
  • החברה רשאית מעת לעת לבדוק תכנים אלו לפני פרסומם באתר ואף לאחר פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לבדוק האם התכנים עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש או עם אופיו ומטרותיו של האתר.
  • התכנים אינם מתפרסמים מטעם החברה, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. לפיכך החברה אינה נושאת באחריות לגבי תכנים שמעלים משתמשים והיא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.
  • המשתמשים באתר מתבקשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. על המשתמש באתר לזכור כי המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזו נדרשת.
  • בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים ועומדים בכל הוראות הדין.
  • החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, בכל עת שתמצא – בין ביוזמתה ובין לפי פניית אדם אחר – מכיוון שהתוכן הינו תוכן מפר או עלול לפגוע בשירותים הניתנים על ידי האתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמה או כיוון שהתוכן אינו תואם את אופי האתר ומטרותיו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כן רשאית החברה להסיר כל תוכן מפר כאמור ו/או לחסום את הגישה אליו. מובהר, כי החברה אינה חייבת לבצע כל פעולה אקטיבית לצורך איתור ו/או סינון של חומר מפר.
  • המשתמש מעניק לחברה זכות שימוש לא בלעדית, ללא תמורה ובלתי מוגבלת בזמן, בכל תוכן שהמשתמש בחר להעלות לאתר, והוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי החברה ולכל זכות כספית או אחרת כלפיה, בגין כל שימוש שתעשה בתוכן שהעלה לאתר.
  • תכניות ו/או הדמיות
   • ככל שבאתר מוצגים תוכניות או הדמיות של פרויקטים למגורים, יחידות מקרקעין, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקטים – אלה מוצגים באתר על ידי המשתמשים, ואין החברה אחראית למידת דיוקן.
   • התכניות וההדמיות אינן מהוות תחליף לביצוע בדיקות שמאיות, משפטיות, הנדסיות או תכנוניות.
   • אין להסתמך על ההדמיה לצורך ביצוע עסקת מקרקעין. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם בשל התקשרות כאמור.
   • טרם ביצוע כל התקשרות או הסכם ביחס למקרקעין יש לבחון את מסמכי ההסכם לרבות תכנית המכר המחייבת.
 1. שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות
  • החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר.
  • החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
  • כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן קבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
  • בכפוף לנדרש על פי דין, החברה תנהל מאגרי מידע, אשר ינוהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות במסמך זה.
  • על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה או מלקוחותיה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
  • באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות יצירת קשר על פי הפרטים המופיעים באתר.
  • מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך ; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי ; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים ; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
  • בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
  • במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעביר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש.
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך זכאי (בעצמך, על ידי בא כוחך או על ידי אפוטרופוסך), לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע, ככל שמאגר כזה ינוהל על ידי החברה. בעניין זה יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.
 2. הגבלת אחריות
  • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב (“וירוס”), תכונות עוינות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.
 3. אבטחת המידע
  • החברה אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
  • הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, והחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.
 4. זמינותם של שירותי האתר
  • החברה איננה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות.
  • יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות.
  • המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.
 5. הוראות שונות
  • החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בחברה ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו.
  • במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.
  • החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
  • כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל: info@nadlantech.co.il.
  • שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי השימוש, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיהם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתנאים אלה.
  • על השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
  • הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו.

השוואת נכסים

להשוות